§1 Definicje

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z platformy e-learningowej Centrum Archiwistyki Społecznej, dostępnej pod adresem: kursy.cas.org.pl. Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące znaczenie:

 1. Regulamin - niniejszy regulamin platformy e-learningowej Centrum Archiwistyki Społecznej, dostępnej pod adresem: kursy.cas.org.pl;
 2. Administrator - podmiot będący właścicielem platformy e-learningowej - Centrum Archiwistyki Społecznej, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rejtana 17, lok. 25/26/27 (02-516 Warszawa), państwowa instytucja kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pod numerem RIK 119/2020, NIP: 5213889307, REGON: 385444632;
 3. Platforma e-learningowa - edukacyjny serwis internetowy, dostępny pod adresem: https://kursy.cas.org.pl/, służący do nauki w trybie zdalnym, w którym prezentowane są materiały dydaktyczne opracowane w formie elektronicznej;
 4. Użytkownik - osoba korzystająca z platformy e-learningowej;
 5. Konto Użytkownika - zbiór informacji o osobie korzystającej z platformy e-learningowej. Do założenia Konta Użytkownika jest konieczna Rejestracja;
 6. Rejestracja - czynność polegająca na podaniu Danych przez Użytkownika, wyszczególnionych w formularzu rejestracyjnym, w zakresie niezbędnym do korzystania z materiałów edukacyjnych dostępnych na Platformie e-learningowej;
 7. Logowanie - wejście na Platformę e-learningową, możliwe po podaniu przez Użytkownika loginu i hasła, które pozwalają na jednoznaczną identyfikację Użytkownika. Logowanie jest możliwe po uprzedniej Rejestracji;
 8. Materiały informacyjne - informacje umieszczone na Platformie e-learningowej, dostępne dla Użytkowników bez konieczności Logowania;
 9. Materiały edukacyjne - pliki tekstowe, dźwiękowe, wizualne, audiowizualne, testy i quizy oraz inne środki służące przekazywaniu wiedzy i umiejętności umieszczone na Platformie e-learningowej, dostępne dla Użytkowników po zalogowaniu;
 10. Usługi – usługi elektroniczne świadczone przy pomocy Platformy e-learningowej, w tym:
  1. Usługi informacyjne – oznaczają w szczególności zapewnienie Użytkownikom dostępu do materiałów informacyjnych za pomocą mechanizmów informatycznych Platformy e-learningowej przez sieć Internet;
  2. Usługi informatyczne – oznaczają w szczególności usługi zapewniające Użytkownikom możliwość korzystania z materiałów edukacyjnych dostępnych na Platformie e-learningowej w ramach jej możliwości informatycznych.

§2 Ogólne warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną

 1. Korzystanie z Platformy e-learningowej odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j., Dz. U z 2020 r., poz.344 ze zm).
 2. Umowa o świadczeniu usług informacyjnych pomiędzy Administratorem, a Użytkownikiem zostaje zawarta w chwili wpisania w przeglądarce internetowej adresu URL lub wybrania przekierowania do Platformy e-learningowej, w szczególności stron internetowych zawierających treści informacyjno-promocyjne.
 3. Umowa o świadczeniu usług informacyjnych pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem zostaje rozwiązana z chwilą opuszczenia Platformy e-learningowej przez Użytkownika.
 4. Umowa o świadczeniu usług informatycznych pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem zostaje zawarta w chwili założenia Konta Użytkownika.
 5. Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług informatycznych w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług informatycznych drogą elektroniczną na adres email: kontakt@cas.org.pl.
 6. Jeśli Użytkownik korzysta z Platformy e-learningowej w sposób sprzeczny z prawem polskim, normami społeczno-obyczajowymi, zasadami współżycia społecznego lub postanowieniami Regulaminu Administrator, zastrzega sobie prawo do:
  1. zablokowania Konta Użytkownika do czasu wyjaśnienia przyczyn stanowiących podstawę do zablokowania Konta Użytkownika,
  2. w uzasadnionych przypadkach do rozwiązania umowy o świadczenie usług informatycznych drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym poprzez usunięcie Konta Użytkownika.
 7. Wszelka korespondencja, w tym oświadczenia Administratora, będą kierowane do Użytkownika na adres e-mail wskazany przez Użytkownika zgodny z zapisem w § 4 ust. 2.

§3 Warunki techniczne korzystania z usług

 1. Platforma e-learningowa jest dostępna tylko i wyłącznie poprzez Internet i działa 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu z wyłączeniem okresów niezbędnych na przeprowadzenie prac modernizacyjnych.
 2. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z Platformy e-learningowej, w tym skutecznego utworzenia Konta Użytkownika, niezbędne jest łącznie:
  1. połączenie z siecią Internet,
  2. posiadanie urządzenia pozwalające na korzystanie z zasobów sieci Internet,
  3. korzystanie z przeglądarki internetowej i oprogramowania (w ich aktualnych wersjach) niezbędnych do właściwego korzystania z wybranych usług, a ponadto akceptującej pliki typu cookies,
  4. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Administrator nie odpowiada za utrudnienia w korzystaniu z usługi wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkownika.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ze względu na konfigurację techniczną sprzętu, za pomocą którego korzysta z Platformy e-learningowej, pewne funkcje Platformy e-learningowej mogą być dla niego niedostępne.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia funkcjonowania Platformy e-learningowej o dowolnej porze w celach jej utrzymania, uaktualnienia oraz technicznego ulepszenia lub dla poszerzenia zawartości, o czym uprzednio zamieści informację na stronie Platformy.

§4 Rejestracja i Konto Użytkownika

 1. Korzystanie z Platformy e-learningowej obejmujące przeglądanie i wyświetlanie Materiałów informacyjnych jest dobrowolne, bezpłatne i nie wymaga rejestracji.
 2. Korzystanie z Materiałów edukacyjnych obejmujące ich wyświetlanie, wypełnianie testów i quizów, korzystanie z forum, jest dobrowolne i bezpłatne, wymaga Rejestracji i założenia Konta Użytkownika.
 3. Aby założyć Konto Użytkownika, Użytkownik musi:
  1. a) zapoznać się z treścią Regulaminu i Polityki prywatności oraz zaakceptować je,
  2. b) podać Dane wyszczególnione w formularzu rejestracyjnym:
   • nazwa użytkownika,
   • hasło,
   • e-mail,
   • imię,
   • nazwisko,
  3. zaznaczyć rodzaj instytucji, którą reprezentuje:
   • organizacja pozarządowa,
   • biblioteka,
   • inna instytucja kultury,
   • grupa nieformalna,
   • osoba prywatna,
  4. podać miejscowość i państwo oraz nazwę instytucji, którą reprezentuje (pola nieobowiązkowe).
 4. Użytkownik zobowiązany jest podać w formularzu prawdziwe Dane i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność.
 5. Po uzupełnieniu przez Użytkownika formularza rejestracyjnego Administrator przesyła Użytkownikowi na jego adres e-mail wiadomość zawierającą potwierdzenie chęci założenia Konta Użytkownika na Platformie e-learningowej. Aby zakończyć zakładanie konta Użytkownik powinien przejść na stronę dostępną pod linkiem znajdującym się w wiadomości, celem aktywacji usługi. 
 6. Dla jednego adresu e-mail może zostać utworzone tylko jedno Konto Użytkownika.
 7. Użytkownik ma dostęp do swojego Konta Użytkownika za pomocą nazwy użytkownika i hasła.
 8. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do Danych podanych podczas Rejestracji i ich korekty.
 9. Użytkownik zobowiązuje się chronić oraz nie udostępniać osobom trzecim swoich Danych, tj. loginu i hasła dostępu do Platformy e-learningowej. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki braku należytej ochrony lub udostępnienia osobom trzecim swoich Danych.
 10. Użytkownik może uzupełnić Dane w swoim Koncie Użytkownika o następujące informacje:
  1. zdjęcie,
  2. opis zdjęcia,
  3. nazwę instytucji, którą reprezentuje.

§4 Zasady korzystania z Platformy e-learningowej

 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Platformy e-learningowej zgodnie z jej przeznaczeniem, w sposób określony Regulaminem, przepisami prawa polskiego oraz normami społeczno-obyczajowymi oraz zasadami współżycia społecznego.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie treści i zobowiązuje się do nie zamieszczania treści: naruszających prawo polskie, dobre obyczaje, wulgarnych, o charakterze erotycznym, dyskryminacyjnych (np. rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych), promujących, bądź sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiące inną formę naruszenia jakichkolwiek dóbr prawnie chronionych.
 3. Użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania materiałów edukacyjnych znajdujących się na Platformie e-learningowej osobom trzecim bez uprzedniej zgody Administratora.
 4. Użytkownik nie ma prawa rejestracji i rozpowszechniania udostępnionych mu w ramach Platformy e-learningowej Materiałów edukacyjnych, a w szczególności ich umieszczania w innych serwisach internetowych, publicznego odtwarzania lub wyświetlania. Użytkownik nie jest uprawniony bez zgody Administratora do wykorzystywania Materiałów edukacyjnych w ramach innego korzystania niż dozwolony użytek osobisty, o którym mowa w art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j., Dz.U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.).
 5. W razie korzystania z Platformy e-learningowej w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa lub w sposób obrażające dobre obyczaje, Administrator zastrzega sobie prawo do bezpowrotnego usunięcia Konta użytkownika.
 6. Użytkownik, akceptując Regulamin, zobowiązuje się do: 
  1. przestrzegania powyższych zastrzeżeń,
  2. nie używania Platformy e-learningowej w sposób mogący uszkodzić lub w określony sposób utrudnić korzystanie z Platformy e-learningowej, serwera lub sieci, z którymi Platforma e-learningowa jest połączona, 
  3. niepodejmowania prób wejścia na strony lub zdobycia dostępu do treści, do których nie uzyskał dostępu. 

§5 Ochrona własności intelektualnej Administratora

 1. Platforma e-learningowa wykorzystuje oprogramowanie open source Moodle, zgodnie z licencją GPLv3+.
 2. Materiały informacyjne i materiały edukacyjne publikowane przez Administratora na Platformie e-learningowej, w szczególności teksty, zdjęcia, grafiki, dźwięki, materiały multimedialne, podlegają ochronie prawno-autorskiej.
 3. Korzystanie z Platformy e-learningowej nie jest równoważne z nabyciem przez Użytkownika praw do udostępnianych za pomocą Platformy e-learningowej treści. Użytkownik może korzystać z materiałów informacyjnych i materiałów edukacyjnych udostępnianych na Platformy e-learningowej jedynie w zakresie dozwolonego użytku osobistego, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2019, poz.1231 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (t.j Dz. U. 2019, poz.2134) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. 2019, poz.1010 ze zm.).

§6 Reklamacje

 1. Wszelkie uwagi związane z funkcjonowaniem Platformy e-learningowej, Użytkownicy mogą zgłaszać poprzez przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres e-mail Administratora kontakt@cas.org.pl.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne są rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni od ich otrzymania, jeżeli Użytkownik w sposób jasny i przejrzysty sformułuje zgłoszenie. 
 3. W razie niejasności lub potrzeby uzupełnienia zgłoszenia reklamacyjnego, Administrator zwróci się do Użytkownika z prośbą o jego uzupełnienie w terminie 7 dni.
 4. W razie bezskutecznego wezwania, o którym mowa w ust. 3 powyżej, zgłoszenie reklamacyjne pozostawia się bez rozpoznania. 
 5. O rozstrzygnięciu w przedmiocie reklamacji Użytkownik zostaje poinformowany na jego aktualny adres e-mail.

§ 7 Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Centrum Archiwistyki Społecznej informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Archiwistyki Społecznej z siedzibą w Warszawie (02-516) ul. Rejtana 17, lok. 25/26/27, tel: 22 848 07 12.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Centrum Archiwistyki Społecznej możliwy jest pod adresem email iod@cas.org.pl.
 3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą w celu:
  1. założenia konta Użytkownika na platformie w zakresie wskazanym w §4 ust. 4 Regulaminu na podstawie art. 6 ust. 1. lit. a RODO,
  2. zawarcia oraz realizacji umowy o świadczenie usług informatycznych - na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b RODO,
  3. realizacji prawnie uzasadnionych interesów – w tym kontaktu z Użytkownikiem, w zakresie danych osoby lub osób wskazanych do kontaktu – na podstawie art. 6 ust. 1. lit. f RODO.
 4. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika będą wyłącznie podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego Administratora, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej). 
 5. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych Użytkownika do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą przez cały okres realizacji umowy i jej rozliczenia, a po zakończeniu realizacji umowy przechowywane będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji finansowo-księgowej przez czas określony w odrębnych przepisach. 
 7. Użytkownik posiada prawo żądania od Administratorów Danych dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu - w przypadkach określonych w przepisach RODO
 8. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 9. Podanie danych osobowych w celu założenia konta Użytkownika jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością założenia konta i w konsekwencji korzystania z zasobów platformy – w tym realizacji umowy o świadczenie usług informatycznych. W każdym momencie zgoda może zostać wycofana. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. W zakresie w jakim Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizacji umowy o świadczenie usług informatycznych podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji umowy. W przypadku odmowy podania danych może nie dojść do zawarcia umowy. 
 11. Dane osobowe Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny na stronie https://kursy.cas.org.pl w postaci umożliwiającej jego wydrukowanie, pobranie oraz zapisanie na nośniku danych.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania jednostronnych zmian Regulaminu. Data każdej zmiany będzie publikowana jako ,,Ostatnia modyfikacja”.
 3. Korzystanie przez Użytkownika z Platformy e-learningowej po wprowadzeniu zmian w Regulaminie oznacza jego akceptację.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do przeniesienia wszelkich praw do Platformy e-learningowej, do jej całkowitej likwidacji lub zaprzestania świadczenia Usług w całości lub w części.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustaw szczegółowych obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 czerwca 2021 roku.
Last modified: Tuesday, 28 November 2023, 8:56 AM